Bibliography

Editions of Euripides Scholia

Arsenius of Monembasia [Aristobulus Apostolis/Apostolius], Σχόλια τῶν πάνυ δοκίμων εἰς ἑπτὰ τραγῳδίας τοῦ Εὐριπίδου συλλεγέντα ἐκ διαφόρων παλαιῶν βιβλίων καὶ συναρμολογηθέντα παρὰ Ἀρσενίου. Scholia in septem Euripidis tragoedias ex antiquis exemplaribus ab Arsenio collecta et nunc primum in lucem edita. Junta, Venice 1534 [reprinted by Hervagius in Basel in 1544 and also reprinted in several 17th- and 18th-century editions of the plays of Euripides]

Cavarzeran, Jacopo, Scholia in Euripidis Hippolytum. Edizione critica, introduzione, indici [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker, 19], Berlin 2016

Cobetius, C. G., Scholia antiqua in Euripidis Tragoedias partim inedita partim editis integriora adiunxit (an appendix printed in J. Geel, Euripidis Phoenissae, Leiden 1846)

Daitz, Stephen G., The Scholia in the Jerusalem Palimpsest of Euripides. A Critical Edition [Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, n.F., 2. Reihe, 64], Heidelberg 1979

de Faveri, Lorena, Die metrischen Trikliniusscholien zur byzantinischen Trias des Euripides [M & P Schriftenreihe für Wissenschaft und Forschung. Drama: Beiheft 18], Stuttgart 2002

Dindorf, Gulielmus (Wilhelm), Scholia graeca in Euripidis tragoedias ex codicibus aucta et emendata, 4 vols., Oxford 1863 [vol. 1: preface, versions of Life of Euripides, sch. on Rhesus, Troades, Hippolytus, Hecuba; vol. 2: sch. on Orestes; vol. 3: sch. on Phoenissae; vol. 4: sch. on Medea, Alcestis, Andromache, addenda and index]

Matthiae, August, Euripidis Tragoediae et Fragmenta, recensuit interpretationem Latinam correxit, scholia graeca e codicibus manuscriptis partim supplevit partim emendavit August Matthiae, 10 vols., Leipzig 1813–1837 [vol. 4 (1817) contains scholia on Hecuba and Orestes; vol. 5 (1818) contains scholia on Phoenissae, Hippolytus, Medea, Alcestis, Andromache, and a few scholia (Triclinius’) on the alphabetic plays from L; vol. 10 (1837) contains scholia from V on Troades and Rhesus contributed by C. F. Kampmann]

Merro, Grazia, Gli scoli al Reso euripideo. Introduzione, testo critico e commento [Orione. Testi e studi di letteratura greca, 2], Messina 2008

Schwartz, Eduard, Scholia in Euripidem, 2 vols. Berlin 1887–1891 [scholia vetera]

Smith, Ole L., Scholia metrica anonyma in Euripidis Hecubam, Orestem, Phoenissas [Institut for klassisk Filologi, Fiolstræde 10 = Opuscula graecolatina, 10], Copenhagen 1977

Valckenaer, L. C., Scholia veterum grammaticorum in Euripidis Phoenissas, ex codicibus manuscriptis, praesertim Augustano, supplevit, emendavit, nunc primum editis locupletavit plus quam ducentis, notisque instruxit [separately paginated appendix of his Euripidis Tragoedia Phoenissae, Franequer 1755]

Editions of Other Scholia

Aelian: C. Meliadò, Scholia in Claudii Aeliani libros De natura animalium, Berlin 2017

Aelius Aristides: W. Dindorf, Aristides, vol. 3, Leipzig 1829

Aeschylus: O. L. Smith, Scholia Graeca in Aeschylum quae exstant omnia, vols. 1, 2.2, Leipzig1976–1982 [lacks sch. on Persae, Prometheus]

Aeschylus: C. J. Herington, The Older Scholia on the Prometheus Bound [Mnemosyne Supplement, 19], Leiden 1972

Aeschylus: H. W. Smyth, ‘The commentary on Aeschylus’ Prometheus in the codex Neapolitanus’, Harvard Studies in Classical Philology 32 (1921) 1–98 [Thoman and Triclinian]

Aeschylus: L. Massa Positano, Demetrii Triclinii in Aeschyli Persas scholia, 2nd ed., Naples 1963

Aeschines: M. R. Dilts, Scholia in Aeschinem, Leipzig 1992

Aristophanes: W. J. W. Koster, D. Holwerda et al., eds., Scholia in Aristophanem, 4 vols. in 18, Groningen 1960–2007

Basilica: D. Holwerda and H. J. Scheltema, Basilicorum libri LX, Series B, vols. 1–9, Groningen 1953–1985

Clemens Alexandrinus: O. Stählin and U. Treu, Clemens Alexandrinus, vol. 1, 3rd ed [Die griechischen christlichen Schriftsteller 12]. Berlin 1972

Demosthenes: M. R. Dilts, Scholia Demosthenica, 2 vols., Leipzig 1983–1986

Callimachus: R. Pfeiffer, Callimachus, vol. 2, Oxford 1953

Hesiod: L. di Gregorio, Scholia vetera in Hesiodi Theogoniam, Milan 1975

Hesiod: S. Grandolini, Manuelis Moschopuli Commentarium in Hesiodi Opera et Dies [Biblioteca del “Giornale italiano di filologia”, Nuova serie 8], Rome 1991

Homer: H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), 7 vols., Berlin 1969–1988

Homer: C. G. Heyne, Homeri Ilias, 2 vols., Oxford 1834 [D-scholia]

Homer: F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, 3 vols. (libri α–ζ) [Pleiadi 6:1–3], Rome 2007–2015

Homer: A. Ludwich, Scholia in Homeri Odysseae α 1–309 auctiora et emendatiora, Königsberg 1888–1890

Lucian: H. Rabe, Scholia in Lucianum, Leipzig 1906

Lycophron: E. Scheer, Lycophronis Alexandra, vol. 2, Berlin 1958

Lycophron: P. L. M. Leone, Scholia vetera et paraphrases in Lycophronis Alexandram, Galatina 2002

Oppian: U. C. Bussemaker, Scholia et paraphrases in Nicandrum et Oppianum, in F. Dübner, Scholia in Theocritum, Paris 1849

Pindar: A. B. Drachmann, Scholia vetera in Pindari carmina, 3 vols., Leipzig 1903–1927

Pindar: Ábel, E., Scholia recentia in Pindari Epinicia, Budapest 1890

Plato: W. C. Greene, Scholia Platonica, Haverford, Pennsylvania 1938

Sophocles: G. A. Christodoulos, Τὰ ἀρχαῖα σχόλια εἰς Αἴαντα τοῦ Σοφοκλέους, Athens 1977

Sophocles: G. A. Xenis, Scholia vetera in Sophoclis Trachinias [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker, 13], Berlin 2010

Sophocles: G. A. Xenis, Scholia vetera in Sophoclis Oepidum Coloneum [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker, 18], Berlin 2018

Sophocles: O. Longo, Scholia Byzantina in Sophoclis Oedipum tyrannum, Padua 1971

Sophocles: A. Tessier, Demetrio Triclinio. Scolii metrici alla tetrade Sophoclea [Hellenica. Testi e strumenti di letteratura greca antica, medievale e umanistica, 16], Alessandria 2005

Thucydides: K. Hude, Scholia in Thucydidem ad optimos codices collata, Leipzig 1927

Editions of Other Texts Cited

Editions of the main literary authors up to about 200 CE are generally excluded from this listing.

 

Aesop, Proverbia: B. E. Perry, Aesopica, vol. 1, Urbana 1952

Anecdota Graeca: see Bachmann or Cramer

Anth. Plan.: Anthologia Palatina Book 16, see Beckby

Antimachus: V. J. Matthews, Antimachus of Colophon, Text and Commentary. Mnemosyne Supplement, 155, Leiden 1996

Antimachus: B. Wyss, Antimachi Colophonii Reliquiae, Berlin 1936

Apollonii epist.: C. L. Kayser, Flavii Philostrati opera, vol. 1, Leipzig 1870

Paroem. Gr.: E. L. von Leutsch, Corpus paroemiographorum Graecorum, Göttingen 1851

Arethas: L. G. Westerink, Arethae archiepiscopi Caesariensis scripta minora, 2 vols, Leipzig 1968–1972

Aristides: W. Dindorf, Aristides, 2 vols., Leipzig 1829

Arist. = Aristophanes

Aristophanes of Byzantium: W. Slater, Aristophanis Byzantii Fragmenta. Berlin 1986

Aristot. = Aristotle

Bachmann, L., Anecdota Graeca e Bibliothecae Regiae Parisiensis, 2 vols., Leipzig 1828

Bagordo, A., Die antiken Traktate über das Drama, mit einer Sammlung der Fragmente [Beiträge zur Altertumskunde, 111]. Stuttgart 1998

Beckby, H., Anthologia Graeca, 2nd ed., 4 vols., Munich 1965–1968

CAG = Commentaria in Aristotelem Graeca, edita consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae, Berlin

Catalogus codicum astrologorum graecorum VIII: codicum Parisinorum, partem quartam descripsit P. Boudreaux, ed. appendica suppleta F. Cumont, Brussels 1922

CFHB Berl. = Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series Berolinensis

CFHB Thess. = Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series Thessalonicensis

Choeroboscus: T. Gaisford, Georgii Choerobosci Epimerismi in Psalmos, Oxford 1842 [= vol. 3 of Georgii Choerobosci Dictata in Theodosii Canones necnon Epimerismi in Psalmos, 3 vols., Oxford 1842]

Cramer, J. A., Anecdota Graeca e Codicibus Manuscriptis Bibliothecarum Oxoniensium, 4 vols., Oxford 1835–1837

CSHB = Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae

Cyranides: D. V. Kaimakes, Die Kyraniden [Beiträge zur klassischen Philologie, 76], Meisenheim am Glan 1976

Documenta Concilii Constantinopoleos (edita a Dositheo patriacha a. 879/880): K. Siamakes, Τόμος Χαρᾶς, Thessaloniki 1985, pp. 257–386

Epigr. Anthologia = E. Cougny, ed., Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis et Appendica Nova, vol. 3, Paris 1890

Epimer. Homer. = A. Dyck, Epimerismi Homerici, 2 vols. [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker, 5:1–2], Berlin 1983–1995

Et. Gen. (for α–β) = F. Lasserre, N. Livadaras, Etymologicum Magnum Genuinum. Symeonis Etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum Magnum Auctum, vol. 1, Rome 1976; vol. 2, Athens 1992

Et. Gen. (for λ) = K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum Genuinum (mit einer Ausgabe des Buchstabens λ) [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3], Copenhagen 1969

Et. Gen. (for other citations): from images of mss A (Vat. gr. 1818) and B (Laur. San Marco 304)

Et. Gud. (for α–ζειαί) = E. L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, 2 fasc., Leipzig 1909–1920

Et. Gud. (for ζείδωρος on) = F. W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta, Leipzig 1818

Et. Magnum = T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford 1848

Et. Parvum = R. Pintaudi, Etymologicum parvum quod vocatur [Testi e documenti per lo studio dell’antichità, 42], Milan 1973

Et. Symeonis = D. Baldi, Etymologicum Symeonis (Γ—Ε) [Corpus Christianorum. Series Graeca, 79], Turnhout 2013

Eust. in Il. = M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, 4 vols., Leiden 1971–1987

Eust. in Od. = G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, 2 vols., Leipzig 1825–1826

FGrHist = F. Jacoby (et al.), Die Fragmente der griechischen Historiker, Leiden 1923–1955

FHG = C. and Th. Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum, 5 vols., Paris 1841–1885

Galen = C. G. Kühn, Claudii Galeni opera omnia, 20 vols. in 22 [Medicorum Graecorum opera quae exstant, vols. 1–20], Leipzig 1821–1833

Gennadius Scholarius, hist.: M. Jugie, L. Petit, and X. A. Siderides, Oeuvres complètes de Georges Scholarios, 8 vos., Paris 1928–1936

Georgius Acropolites: A. Heisenberg, Georgii Acropolitae opera, 2 vols., Leipzig 1903

Georgius Metochites, Hist. dogmat. = J. Cozza, Novae Patrum Bibliothecae ab Angelo Card. Maio Editae tomus octavus, pars II, Rome 1871

Georgius Pachymeres: A. Failler, Le version brève des Relations Historiques de Georges Pachymérès, 2 vols., Paris 2001–2002

Georgius Tornices: J. Darrouzès, Georges et Dèmètrios Tornikès, Lettres et Discours, Paris 1970

Gram.Gr. = Grammatici Graeci recogniti et apparatu critico instructi, 4 vols., Leipzig 1883–1901

Harpocration: J. J. Keaney, Harpocration. Lexeis of the Ten Orators, Amsterdam 1991

Hesiod: R. Merkelbach and M. L. West, Fragmenta Hesiodea, Oxford 1967

Hesych. (for α–ο): Hesychii Alexandrini Lexicon I–II, ed. K. Latte, Copenhagen 1953–1966

Hesych. (for π–ω): Hesychii Alexandrini Lexicon III–IV, ed. P. Hansen [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker, 11:3–4], Berlin 2003–2009

Hepaestion: M. Consbruch, Hephaestionis enchiridion cum commentariis veteribus, Leipzig 1906

Joannes Apocaucus, Notitiae et epistulae: N. A. Bees, ‘Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Johannes Apokaukos des Metropoliten von Naupaktos (in Aetolien)’, Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 21 (1971–1974) 57–160

Joannes Sardianus: H. Rabe, Ioannis Sardiani commentarium in Aphthonii progymnasmata [Rhetores Graeci, 15], Leipzig 1928

K–A = R. Kassel and C. Austin, Poetae Comici Graeci, 8 vols., 1983–2001

Kock = T. Kock, Comicorum atticorum fragmenta, 3 vols., Leipzig 1880–1888

Lex Vindob. = A. Nauck, Lexicon Vindobonense [by Andreas Lopadiotes], St. Petersburg 1867

Lex Vindob. = A. Guida, Lexicon Vindobonense [by Andreas Lopadiotes]
[Biblioteca dell’ ‘Archivum Romanicum’, Serie II, Linguistica, v. 63], Firenze 2018

LGGA = F. Montanari et al., Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity, 2015–, BrillOnline Reference Works (by subscription): http://referenceworks.brillonline.com/browse/lexicon-of-greek-grammarians-of-antiquity

Manetho, Apotelesmatica = H. Köchly, Poetae bucolici et didactici, Paris 1862, pp. 41–101

Maximus Confessor: A. Ceresa-Gastaldo, Massimo confessore. Capitoli sulla carità, Rome 1963

Moschopulus, Manuel, Περὶ σχεδῶν. Manuelis Moschopuli de ratione examinandae orationis libellus, Paris 1545

Nicolaus: J. Felten, Nicolai progymnasmata [Rhetores Graeci 11], Leipzig 1913

Orion: F. W. Sturz, Orionis Thebani Εtymologicon, Leipzig 1820

Parke-Wormell = H. W. Parke and D. E. W. Wormell, The Delphic Oracle, Oxford 1956

Paroem. Gr.: E. L. von Leutsch, Corpus paroemiographorum Graecorum, Göttingen 1851

PG = J. P. Migne, Patrologiae cursus completus: series graeca, 161 vols. in 166, Paris 1857–1866

Philodemus, περὶ ὀργῆς: G. Indelli, Filodemo. L’ira [La scuola di Epicuro, 5], Naples 1988

Photius: C. Theodoridis, Photii patriarchae lexicon (Α–Δ), Berlin 1982; Photii patriarchae lexicon (Ε–Μ), Berlin 1998; Photii patriarchae lexicon (Ν–Φ), Berlin 2013

Photius, De spiritus sancti mystagogia: J.-P. Migne, ‘Mystagogy of the Holy Spirit’ in J. Graves, ed., On the Mystagogy of the Holy Spirit by Saint Photius Patriarch of Constantinople, Astoria, N.Y. 1983, pp. 153–191

PMG = D. L. Page, Poetae Melici Graeci, Oxford 1962

Pollux: E. Bethe, Pollucis onomasticon, 2 vols. [Lexicographi Graeci 9.1–9.2], Leipzig 1900–1931

Porphyrius, quaest. Hom.: A. R. Sodano, Porphyrii quaestionum Homericarum liber i, Naples 1970

Posidippus: C. Austin and G. Bastianini, Posidippi Pellaei quae supersunt omnia, Milan 2002

Prinz–Wecklein = Prinz, R., and Wecklein, N., Euripidis Fabulae, 3 vols., Leipzig 1872–1902

Procopius, de aedificiis: J. Haury, Procopii Caesariensis opera omnia, rev. by G. Wirth, vol. 4, Leipzig 1964

Prolegomena de comoedia: W. J. W. Koster, Prolegomena de comoedia [Scholia in Aristophanem 1.1A], Groningen 1975

ps.-Apollodorus: Papathomopoulos, M., ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Apollodori Bibliotheca post Richardum Wagnerum recognita, Athens 2010

ps.-Arcadius, de accent.: S. Roussou, Pseudo-Arcadius’ Epitome of Herodian’s De Prosodia Catholica, Oxford 2018

ps.-Hdn., de figuris: K. Hajdú, Ps.-Herodian, De figuris: Überlieferungsgeschichte und kritische Ausgabe [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker, 8], Berlin 1998

ps.-Hdn., Partitiones: J. F. Boissonade, Herodiani partitiones, London 1819

ps.-Theodosius (Theodorus Prodromus?), περὶ γραμματικῆς: K. Göttling, Theodosii Alexandrini grammatica, Leipzig 1822

ps.-Zonaras: J. A. H. Tittmann, Iohannis Zonarae lexicon ex tribus codicibus manuscriptis, 2 vols., Leipzig 1808

Ptolem. Apotelesmatica: E. Boer and F. Boll, Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. 3:1, Leipzig 1940

Rhet.Gr. Spengel = L. Spengel, Rhetores Graeci, 3 vols., Leipzig 1853–1856

Rhet.Gr. Walz = C. Walz, Rhetores Graeci, 9 vols. in 10, Stuttgart and Tübingen 1832–1836

Steph. Byz. = M. Billerbeck et al., Stephani Byzantii Ethnika [CFHB Berl. 43:1–5]. Berlin 2006–2017

Stesichorus: M. Davies and P. J. Finglass, Stesichorus; the Poems [Cambridge Classical Texts and Commentaries, 54], Cambridge 2015.

Suda = A. Adler, Suidae lexicon, 4 vols. [Lexicographi Graeci 1:1–4]. Leipzig 1928–1935

Theodorus Prodromus, carm. hist.: W. Hörandner, Theodoros Prodromos. Historische Gedichte [Wiener Byzantinistische Studien 11], Vienna 1974

Theodorus Prodromus, Rhodanthe et Dosicles: M. Marcovich, Theodori Prodromi de Rhodanthes et Dosiclis amoribus libri ix, Stuttgart 1992

Thomas Magister, ecl. voc. attic.: F. Ritschl, Thomae Magistri sive Theoduli monachi ecloga vocum Atticarum, Halle 1832

Timaeus, Lex. Platon.: F. Dübner, Platonis opera quae feruntur omnia, Zurich 1839, pp. 971–1008

Tryphon, περὶ παθῶν: R. Schneider, Excerpta Περὶ παθῶν, Programm Gymnasium Duisburg, Leipzig 1895

Tzetzes, Carmina Iliaca: F. S. Lehrs (post I. Bekker), ‘Joannis Tzetzae, Antehomerica, Homerica et Posthomerica’, in F. S. Lehrs and F. Dübner, eds., Hesiodi Carmina, Paris 1840, pp. 3–34

Tzetzes, Chil.: P. L. M. Leone, Ioannis Tzetzae historiae, Naples 1968

Tzetzes, Exeg. in Il.: M. Papathomopoulos, ΕΞΗΓHΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ. Athens 2007

Tzetzes, epist.: P. L. M. Leone, Ioannis Tzetzae epistulae, Leipzig 1972

vita Aesopi: F. Ferrari, Romanzo di Esopo, Milan 1997

Other Books, Articles, and Resources Cited

Albrecht, F., ‘Ein Novum Supplementum Euripideum? Die unbekannten Seiten des Euripides-Palimpsest Codex Hierosolymitanus Sancti Sepulcri 36’, Aevum 86 (2012) 3–27

Aubreton, R., Démétrius Triclinius et le recensions médiévales de Sophocle, Paris 1949

Baldi, D., ‘Ioannikios e il Corpus Aristotelicum’, Revue d’Histoire des Texts, n.s. 6 (2011) 15–26

BDAG = F. Montanari et al., Brill Dictionary of Ancient Greek, Leiden 2015

Bergk, T., Commentationum de reliquiis comoediae Atticae antiquae libri duo, Leipzig 1838

Bianconi, D., Tessalonica nell’età dei Paleologi. Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta [Dossiers byzantins, 5]. Pari 2005

Cataldi Palau, A., ‘La vita di Marco Musuro alla luce di documenti e manoscritti’, Italia Medioevale e Umanistica 45 (2004) 295–369

CEDOPAL = Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire

Castelli, C., ‘Euripides, Angelo Mai e l’Ilias Picta’, in F. Gallo, ed., Miscellanea Graecolatina I, Milan 2013, pp. 49–64

Cavarzeran, J., ‘Due codici poetici Marciani di Marco Musuro’, Promethus 40 (2014) 3–37

Constantinides, C. N., ‘A Famous Byzantine Textbook for Poetry: Athos
Iveron 161’, ΒΕΛΛΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΚΗ ΕΠΕΤΥΡΙΔΑ, 8:1 (2017–2019) 505–538

Crisci, E., ‘La produzione libraria delle aree orientali di Bisanzio nei secoli VII e VIII: I manoscritti superstiti’, in I manoscritti greci fra riflessione e dibattito. Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca (Cremona, 4–10 ottobre 1998) [Papyrologica Florentina, 31], Florence 2000, pp. 3–28

Daitz, S. G., The Jerusalem Palimpsest of Euripides. A Facsimile Edition with Commentary, Berlin 1970

Degni, P., ‘I manoscritti dello “Scriptorium” di Gioannicio’, Segno e Testo 6 (2008) 179–248

DGE = Diccionario Griego-Español, ed. F. R. Adrados et al., vols. I–VII (α–ἔξαυος), Madrid 1980–2009 [online http://dge.cchs.csic.es/xdge/]

Di Benedetto, V., La tradizione manoscritta Euripidea [Proagones: studi, 7]. Padua 1965

Diggle, J., ‘The Papyrus Hypothesis of Orestes (P. Oxy, 2455 fr. 4 col. IV 32–9 + fr. 141)’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 77 (1989) 1–11, reprinted in Diggle, Euripidea (Oxford 1994) 327–40

Diggle, James, The Textual Tradition of Euripides’ Orestes. Oxford 1991

Essler, H., Mastronarde, D. J., and McNamee, K., ‘The Würzburg Scholia on Euripides’ Phoenissae. A new edition of P.Würzb. 1 with translation and commentary’, Würzburger Jarhbücher dür die Altertumswissenschaft, n.F. 37 (2013) 31–97

Fernandez-Galiano, E., Léxico de los Himnos de Calímaco, Madrid 1976–1980

Fontenrose, J., The Delphic Oracle: its responses and operations with a catalogue of responses, Berkeley 1978

Fowler, EGM = R. Fowler, Early Greek Mythography, 2 vols., Oxford 2000–2013

Gantz, T., Early Greek Myth: a guide to literary and artistic sources, Baltimore 1993

Gaul, N., ‘The twitching shroud: collective construction of paideia in the circle of Thomas Magistros’, Segno e Testo 6 (2007) 263–340

Gaul, N., ‘Moschopulos, Phrankopulos (?), Lopadiotes, Magistros, Staphidakes,: Prosopographisches und Methodologisches zur Lexicographie der Palaiologenzeit’ in R. Trapp and S. Schönauer, eds., Lexicologica byzantina, Göttingen 2008, 163–196

Gaul, N., Thomas Magistros und die spätbyzantinische Sophitisk. Studien zum Humanismus urbaner Eliten in der frühen Palaiologenzeit [Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik, Bd. 10], Wiesbaden 2011

GLRBP = E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods: (from B. C. 146 to A. D. 1100), 1870 (frequently reprinted)

Grimaldi, M., ‘Gli scolî all’ Ippolito di Euripide nel Cod. Neapol. Vind. Gr. 17’, Rendiconti della Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti, nuova ser. 68 (1999) 39–51

Günther, Hans-Christian, The Manuscripts and the Transmission of the Paleologan Scholia on the Euripidean Triad [Hermes Einzelschriften 68]. Stuttgart 1995

Heath, M., Hermogenes. On Issues: Strategies of Argument in later Greek Rhetoric, Oxford 1995

Irigoin, J., Histoire du Texte de Pindare [Études et commentaires, 13], Paris 1952

Irigoin, J., ‘La tradition des tragiques grecs dans l’Italie méridionale’, Bisanzio e l’Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi, Milan 1982, 132–143
[= J. Irigoin, La tradition des textes grecs. Pour une critique historique, Paris 2003, 537–552]

Jacob, A., in Paul Canart, Santo Lucà, eds., Codici greci dell’Italia meridionale, Rome 2000, p. 149

Jannaris, A. N., An Historical Greek Grammar, Chiefly of the Attic Dialect as Written and Spoken from Classical Antiquity down to the Present Time, Founded upon the Ancient Texts, Inscriptions, Papyri and Present Popular Greek, London 1897

Kriaras = E. Kriaras, Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100–1669), ed. I. N. Kazazes, T. A. Karanastases, 2 vols. Thessaloniki 2001–; online at http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/search.html?lq=

Kroll, W., ‘Ἐν ἤθει’, Philologus 29 (1918) 68–76

Lampe = G. W. H. Lampe, Patristic Greek Lexicon, Oxford 1960–1967

Lausberg = H. Lausberg, Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study, Leiden 1998

LBG = Trapp, E., et al., eds. Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.–12. Jahrhunderts, 8 vols., Vienna 1994–2017; online at http://stephanus.tlg.uci.edu/lbg/

LDAB = Leuven Database of Ancient Books

Martínez Marzano, T., ‘Entre Filólogos Comnenos y Copistas Paleólogos: Opiano y Eurípides en El Salmanticensis 31 (con una carta al Patriarca de Constantinopla)’, Exemplaria Classica 20 (2016) 147–162

Mastronarde, D. J., ‘Notes on Some Manuscripts of Euripides’ Phoenissae’, GRBS 26 (1985) 99–109

Mastronarde, D. J., Preliminary Studies on the Scholia to Euripides [California Classical Studies, 6], Berkeley 2017

Mastronarde, D. J., review of Cavazeran, Scholia in Eur. Hipp., Gnomon 90 (2018) 196–200

Mastronarde, D. J. & Bremer, J. M., The Textual Tradition of Euripides’ Phoinissai [UC Publications: Classical Studies, vol. 27, 1982]

Matthiessen, K., ‘Exzerpte aus sieben Tragödien des Euripides im Codex Vaticanus Barberini Graecus 4’, Hermes 93 (1965) 148–158

Matthiessen, K., Studien zur Textüberlieferung der Hekabe des Euripides [Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, n.F., 2. Reihe, 52], Heidelberg 1974

Matthiessen, K., ‘Zwei Teile einer Klassikerhandschrift in der Laurenziana (Conventi Soppressi 66 + 139)’, Scriptorium 36 (1982) 255–258

McNamee, K., ‘Euripides’, in Commentaria et Lexica Graeca in Papyris reperta, I.2.5.1 (forthcoming)

Meccariello, Chiara, Le Hypotheseis narrative dei drammi euripidei: testo, contesto, fortuna (Pleiadi, 16) Rome 2014

Mossay, J., ‘Les Fragments d’Euripide’ du Parchemin De Langhe’, Antiquité Classique 41 (1972) 500–518

Nesseris, I., English translation with revisions of volume 1 of his 2014 Ioannina dissertation Η Παιδεία στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 12ο αιώνα, forthcoming

Nünlist, R., The Ancient Critic at Work: Terms and Concepts of Literary Criticism in Greek Scholia, Cambridge 2009

Palla, L., ‘“Folia antiquissima, quibus Ilias obtegebatur”. Materiali per una storia dell’ “Ilias Picta” ambrosiana’, in C. M. Mazzucchi, C. Pasini, eds., Nuove ricerche sui manoscritti greci dell’Ambrosiana: atti del convegno, Milano, 5–6 giugno 2003. Milan 2004, pp. 315–349

Papageorgiou, P. N., ‘ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΞ ΤΡΑΓῼΔΙΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ’, Ἀθήναιον 10 (1881) 286–309

Peek, W., Lexikon zu den Dionysiaka des Nonnos [Alpha–Omega, 3:1–4], Hildesheim 1968–1975

Pérez Martin, I., ‘El “estilo Salonicense”: un modo de escribir en la Salónica del siglo XIV’ in G. Prato, ed., I manoscritti greci tra riflessione e dibattito. Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca (Cremona, 4–10 ottobre 1998) [Papyrologica Florentina, 31] Florence 2000, pp. 311–331

Pérez Martin, I., ‘La “Escuela de Planudes”: notas paleográficas a una publicación reciente sobre los escolios euripideos’, Byzantinische Zeitschrift 90 (1997) 73–96

PLP = E. Trapp, R. Walther, H.-V. Beyer, eds., Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit [Veröffentlichungen der Kommission fur Byzantinistik, Bd. 1, 12 vols. and 2 Add.], Vienna 1976–1996

Prelim. Stud. = D. J. Mastronarde, Preliminary Studies on the Scholia to Euripides [California Classical Studies, 6], Berkeley 2017

Probert, P., Ancient Greek Accentuation. Synchronic Patterns, Frequency Effects, and Prehistory, Oxford 2006

Probert, P., ‘Accentuation in Older Attic, Attic, and Later Attic’, in J. H. W. Penney, ed., Indo-European Perspectives. Studies in honour of Anna Morpurgo Davies, Oxford 2006, pp. 277–291

Rabe, H., ‘Euripideum’, Rheinisches Museum 63 (1908) 419–422

RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800–1600,3 vols. in 9 parts [Veröffentlichungen der Kommission fur Byzantinistik, Bd. 3], Vienna 1981–1997

Robert, C., Die griechische Heldensage [L. Preller, Griechische Mythologie, vol. 2:1–3], Berlin 1920–1926

Savignago, L., Eisthesis. Il sistema dei margini nei papiri dei poeti tragici, Alexandria 2008

Schartau, B., ‘Observations on the Activities of the Byzantine Grammarians of the Palaeologian Era I: Demetrius Triclinius’ Early Work on the Euripidean Triad (Gamle Kongelige Samling 3549, 8º and Rylands Hebrew 1689)”, Cahiers de l’institut du moyen-âge grec et latin 4 (1970) 3–35

Schartau, B., Observations on the Activities of the Byzantine Grammarians of the Palaeologian Era II: The Impact of Thomas Magistros’ Introductory Matter to the Euripidean Triad. [Odense University Classical Studies, vol. 3] Odense 1973

Schwartz, E., ‘De quibusdam scholiis in Euripidis Andromacham’, in Mélanges Graux. Recueil de travaux d’érudition classique dédié à la mémoire de Charles Graux, Paris 1884, pp. 651–657

Smith, O. L., Studies in the Scholia on Aeschylus [Mnemosyne Supplement, 37], 1975

Speranzi, D., ‘Per la storia della libreria Medicea privato. Giano Lascaris, Sergio Stiso di Zollino et il copista Gabriele’, Italia Medioevale e Umanistica 48 (2007) 77–111

TGF = A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Leipzig 1856, 2nd ed. 1889

Thes. Graecae Linguae = H. Estienne, Thesaurus Graecae Linguae, revised by C. B. Hase, L. Dindorf et al., 8 vols. in 9, Paris 1831–1865

TLG = Thesaurus Linguae Graecae, A Digital Library of Greek Literature, University of California, Irvine (stephanus.tlg.uci.edu)

TrGF = B. Snell, R. Kannicht, S. Radt, eds., Tragicorum Graecorum Fragmenta, 5 vols. in 6, 1971–2004

Triantafyllides = M. Triantafyllides, Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, online at http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=

Tuilier, André, Étude comparée du texte et des scholies d’Euripide [Études et commentaires, 77], Paris 1972

Tuilier, André, Recherches critiques sur la tradition du texte d’Euripide [Études et commentaires, 68], Paris 1968

Turyn, A., The Manuscript Tradition of the Tragedies of Aeschylus, New York 1943

Turyn, Alexander,The Byzantine Manuscript Tradition of the Tragedies of Euripides [Illinois Studies in Language and Literature, 43], Urbana 1957

Turyn, A., Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Italy, 2 vols., Urbana 1972

Tyurina, G., Zur Geschichte der Erforschung griechischer Handschriften in Europa in Zeitraum XVIII.–Anfang XIX. Jahrhundert: Christian Friedrich Matthaei (1744–1811) = Тюрина, Г. А. Из Истории Изучения Греческих Рукописей В Европе В Xviii–Начале Xix В. : Христиан Фридрих Маттеи (1744–1811), Moscow 2012

van Rossum-Steenbeek, Monique, Greek Readers’ Digests?: Studies on a selection of subliterary papyri [Mnemosyne Supplement, 175], Leiden 1998

West, M. L., Euripides. Orestes, Warminster 1987

Willink, C. W., Euripides. Orestes, Oxford 1986

Wilson, N. G., ‘Three Byzantine Scribes’, Greek Roman and Byzantine Studies 14 (1973) 223–228

Wilson, N. G., ‘A Puzzle in Stemmatic Theory Solved’, Revue d’Histoire des Textes 4 (1974) 139–142

Wilson, N. G., Review of P. Moraux et al., Aristoteles Graecus: Die griechischen Handschriften des Aristoteles, Erster Band, CR 28 (1978) 335–336

Wilson, N. G., ‘A Mysterious Byzantine Scriptorium: Ioannikios and His Colleagues’, Scrittura e Civiltà 7 (1983) 161–176

A. Wouters, ‘The Hand and the Date of the R. De Langhe Parchment’, Antiquité Classique 42 (1973) 516–518

Zuntz, G., An Inquiry into the Transmission of the Plays of Euripides, Cambridge 1965

Zuntz, G., ‘A Fragment of a Euripides Manuscript in the John Rylands Library (Rylands Gaster Ms. 1689)’, Bulletin of the John Rylands Library Manchester 49 (1967) 497–517

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Euripides Scholia: Scholia on Orestes 1–500 Copyright © 2020 by Donald J. Mastronarde is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book