Vocabulary (Greek to English)

This vocabulary list includes all the words introduced in Hansen & Quinn’s Greek: An Intensive Course. Each reading in this book assumes knowledge of the vocabulary up to the corresponding unit of H&Q. Any vocabulary outside of that core list is glossed on the page. 

 

ἀγαθός –ή –όν good, noble
ἀγγέλλω ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα ἤγγελμαι ἠγγέλθην announce
ἄγγελος –ου ὁ messenger
ἀγορά –ᾶς ἡ market place
ἄγω ἄξω ἤγαγον ἦχα ἦγμαι ἤχθην do, drive, go
ἀγών ἀγῶνος ὁ struggle, contest
ἀδελφός –οῦ ὁ brother
ἄδηλος –η –ον unclear, uncertain
ἀδικέω ἀδικήσω ἠδίκησα ἠδίκηκα ἠδίκημαι ἠδικήθην do wrong to
ἄδικος –ον unjust, wrong
ἀεί always, ever
ἀθάνατος –ον immortal, deathless
Ἀθηναῖος –α –ον Athenian
ἆθλον –ου τό prize
αἴξ αἰγός ὁ/ἡ goat
αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην take, (mid.) choose
αἰσθάνομαι αἰσθήσομαι ᾐσθόμην/ᾐσθησάμην ––– ᾔσθημαι ᾐσθήθην/ᾐσθάνθην perceive, understand
αἰσχρός –ή –όν ugly, shameful
αἰσχύνω αἰσχυνῶ ᾔσχυνα ––– ––– ᾐσχύνθην make ugly, disfigure
αἰτία –ας ἡ charge, accusation
αἴτιος –α –ον blameworthy, culpable
ἀκούω ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα ––– ἠκούσθην hear, listen
ἀλήθεια –ας ἡ truth, reality
ἀληθής –ές true
ἀλλά but
ἀλλήλων –οις each other
ἄλλος ἄλλη ἄλλο other, another
ἄλογος –ον irrational, mad
ἅμα at once, at the same time
ἀμαθής –ές ignorant; stupid
ἀμαθία –ας ἡ ignorance, stupidity
ἁμαρτάνω ἁμαρτήσομαι ἥμαρτον ἡμάρτηκα ἡμάρτημαι ἡμαρτήθην miss, err, fail, go wrong
ἁμαρτία –ας ἡ error, failure, sin
ἄν conditional particle
ἀναβαίνω ἀναβήσομαι ἀνέβην ἀναβέβηκα ––– ––– board, go up
ἀνάξιος –α –ον worthless, unworthy (of, to), undeserving (of, to)
ἄνευ without
ἀνήρ ἀνδρός ὁ man
ἄνθρωπος –ου ὁ/ἡ human being
ἀντί opposite, over against
ἄξιος –α –ον worthy
ἀξιόω ἀξιώσω ἀξίωσα ἠξίωκα ἠξίωμαι ἠξιώθην deem worthy, consent, claim
ἅπας –ασα –αν each and every
ἀπό away from
ἀποδεχόμαι ἀποδεξόμαι ἀπεδεξάμην ––– ἀποδεδέμαι ––– receive favorably, accept
ἀποδίδωμι ἀποδώσω ἀπέδωκα ἀποδέδωκα ἀποδέδομαι ἀπεδόθην give up, concede, mid. sell
ἀποθνῄσκω ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον τέθνηκα ––– ––– die, be slain
ἀποκρίνω ἀποκρινῶ ἀπέκρινα ἀποκέκρικα ἀποκέκριμαι ἀπεκρίθην answer
ἀποκτείνω ἀποκτενῶ ἀπέκτεινα ἀπέκτονα kill
ἀπόλλυμι ἀπολῶ ἀπώλεσα ἀπωλόμην (2nd aor. middlΕ) ἀπολώλεκα (or ἀπόλωλα) destroy
ἆρα [introduces a question]
ἀργύριον –ου τό silver piece, coin
ἀρετή –ῆς ἡ virtue, excellence
Ἀριστοφάνης –ους ὁ Aristophanes
ἀρχή –ῆς ἡ beginning, rule, order
ἄρχω ἅρξω ἦρξα ἦρχα ἦργμαι ἦρχθην begin, rule (+gen.)
ἄρχων –οντος ὁ ruler, archon
ἀσπίς –ίδος ἡ shield, round shield
ἄστυ ἄστεως τό town
ἅτε just as; seeing as
αὖ or αὖθις back again; besides
αὐτίκα immediately, straightway, at once; presently
αὐτός –ή –ό his/her/itself
ἀφίημι ἀφήσω ἀφῆκα ἀφεῖκα ἀφεῖμαι ἀφείθην send forth, release
ἀφικνέομαι ἀφίξομαι ἀφικόμην ἀφῖγμαι arrive at, reach
ἀφίστημι ἀποστήσω ἀπέστησα (or ἀπέστην) ἀπέστηκα ἀπέσταμαι ἀπεστάθην remove; revolt/cause to revolt
ἄφρων –ον senseless, foolish, crazed
βαίνω βήσομαι ἔβην βέβηκα ––– ––– go, step, walk
βάλλω βαλῶ ἔβαλον βέβληκα βέβλημαι ἐβλήθην throw, strike
βάρβαρος –ον foreign, barbarian
βαρύς –εῖα –ύ heavy, tiresome
βασιλεύς βασιλέως ὁ king
βίβλος –ου ὁ book
βίος –ου ὁ life, livelihood
βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα βέβλαμμαι ἐβλάφθην (or ἐβλάβην) harm, disable, damage
βουλεύω βουλεύσω ἐβούλευσα βεβούλευκα ––– ––– plan, deliberate
βουλή –ῆς ἡ advice, will; council
βούλομαι βουλήσομαι ––– ––– βεβούλημαι ἐβουλήθην wish, be willing
γάρ for (explanatory)
γε at least; yes (emphatic)
γένος –ους τό birth, offspring; race
γέρων –οντος ὁ old man
γέφυρα –ας ἡ bridge
γῆ γῆς ἡ earth, country
γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι ––– be born, become, happen
γιγνώσκω γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἔγνωσμαι ἐγνώσθην know, perceive
γνώμη –ης ἡ thought, opinion
γράμμα –ατος τό written thing, letter
γραφεύς –έως ὁ writer; painter
γραφή –ῆς ἡ drawn thing; writing
γραφική –ῆς ἡ writing; painting
γράφω γράψω ἔγραψα γέγραφα γέγραμμαι ἐγράφην to write, paint
γυνή γυναικός ἡ woman
δαίμων δαίμονος ὁ/ἡ divinity, god, spirit
δέ but, and
δεῖ δεήσει ἐδέησε impf. ἔδει there is need of
δείκνυμι δείξω ἔδειξα δέδειχα δέδειγμαι ἐδείχθην publish, show, demonstrate
δεινός –ή –όν awesome, terrible
δέκα οἱ αἱ τά ten
δεύτερος –α –ον second
δέχομαι δέξομαι ἐδεξάμην ––– δέδεγμαι –εδέχθην receive, take, await
δή indeed, of course
δῆλος –η –ον clear, evident
δηλόω δηλώσω ἐδήλωσα δεδήλωκα δεδήλωμαι ἐδηλώθην make visible, reveal
δημιουργός –οῦ ὁ skilled workman
δῆμος –ου ὁ common people, district
Δημοσθένης –ους ὁ Demosthenes
διά through, on account of
διαφέρω διαοἴσω διήνεγκα διενήνοχα διενήνεγμαι διηνέχθην carry over, surpass, differ
διδάσκαλος –ου ὁ teacher, master
διδάσκω διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα δεδίδαγμαι ἐδιδάχθην teach, instruct
δίδωμι δώσω ἔδωκε δέδωκα δέδομαι ἐδόθην give, grant
δίκαιος –α –ον just, fair
δίκη –ης ἡ justice
δοκεῖ it seems
δοκέω δόξω ἔδοξα ––– δέδογμαι ἐδόχθην think, suppose
δόξα –ης ἡ opinion, notion, idea
δουλεία –ας ἡ slavery
δουλεύω to be a slave
δοῦλος –ου ὁ slave
δύναμαι δυνήσομαι ––– ––– δεδύνημαι ἐδυνήθην be able to
δύναμις –εως ἡ power, authority, influence
δύο twofold, double
δῶρον –ου τό gift
ἐάν if (εἰ +ἄν), also ἤν
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ of him/her/itself
ἐγώ I
ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα ––– ––– wish, consent
εἰ if, whether
εἰ γάρ [introduces optative]
εἴθε introduce optative
εἶμι infin. ἰέναι ptc. ἰών ἰοῦσα ἰόν to go
εἰμί ἔσομαι impf. ἦν infin. εἶναι to be
εἰρήνη –ης ἡ peace
εἰς into, to
εἷς μία ἕν one
εἴτε either, or (usually paired, i.e. εἴτε…εἴτε)
ἐκ out of
ἕκαστος –η –ον each, every one
ἐκεῖ there, in that place; then
ἐκεῖνος –η –ον that one
ἐκκλησία –ας ἡ assembly
ἐκπίπτω ἐκπεσοῦμαι ἐξέπεσον ἐκπέπτωκα ––– ––– fall out, be driven out
ἐλαύνω ἐλῶ ἤλασα ἐλήλακα ἐλήλαμαι ἐλάθην to drive, set in motion
ἐλευθερία –ας ἡ freedom
ἐλεύθερος –α –ον free
Ἕλλην –ος ὁ Greek man
ἐλπίς –ίδος ἡ hope
ἐμαυτοῦ –ῆς (of) myself
ἐμός –ή –όν my
ἐμπειρία –ας ἡ experience, practice
ἔμπειρος –ον experienced in, acquainted with
ἐν in, on
ἕνεκα on account of
ἐννέα nine
ἐνταῦθα or ἐνθαῦτα here, there, then, herein
ἕξ six
ἔξεστι it is possible
ἑορτή –ῆς ἡ festival
ἐπανίσταμαι rebel, rise in insurrection against
ἐπεί/ἐπείδη when
ἐπειδάν whenever (ἐπειδή + ἄν, in indefinite or general clauses with subjunctive)
ἐπειδή after, when, since
ἔπειτα thereupon
ἐπί on, upon
ἐπιβουλεύω ἐπιβουλεύσω ἐπεβούλευσα ἐπιβεβούλευκα ––– ––– plan against
ἐπιδείκνυμι ἐπιδείξω ἐπέδειξα ἐπιδέδειχα ἐπιδέδειγμαι ἐπεδείχθην display, exhibit
ἐπίδειξις –εως ἡ display, demonstration
ἐπίσταμαι ἐπιστήσομαι ––– ––– ––– ἠπιστήθην know how to, understand
ἐπιστήμη –ης ἡ understanding, knowledge
ἕπομαι ἕψομαι ἑσπόμην imp: εἱπόμην to follow
ἔπος –ους τό word
ἑπτά seven
ἔργον –ου τό work, deed
ἑρμηνεύς –έως ὁ interpreter
ἔρομαι ἐρήσομαι ἠρόμην ––– ––– ––– ask, inquire, learn
ἔρχομαι εἶμι ἦλθον ἐλήλυθα ––– ––– come, go
ἔρως –ωτος ὁ love, desire
ἐρωτάω ἐρωτήσω or ἐρήσομαι ἠρόμην or ἠρώτησα ἠρώτηκα ἠρώτημαι ἠρωτήθην ask, question
ἑταῖρος –ου ὁ comrade, companion
ἕτερος –α –ον one/the other of two
ἔτι still, yet, besides, already
εὖ well
εὔγενής –ές well-born, generous
εὐδαίμων –ον happy, lucky, blessed
Ἐυριδίης –ου ὁ Euripides
εὑρίσκω εὑρήσω εὗρον εὕρηκα εὕρημαι εὑρέθην find, discover
εὐτυχής –ές lucky, successful
ἐχθρός –ά –όν hated, hostile, enemy
ἔχω ἕξω (or σχήσω) ἔσχον ἔσχηκα ––– ––– have, possess, keep
ἕως until, while, so long as
Ζεύς διός ὁ Zeus
ζητέω ζητήσω ἐζήτησα ἐζήτηκα ἐζήτημαι ἐζητήθην seek, search after
ζωγράφος –ου ὁ painter
ζῷον –ου τό animal, living thing
or, than
ἡγεμών –όνος ὁ guide, leader, chief
ἡγέομαι ἡγήσομαι ἡγησάμην ––– ἥγημαι ἡγήθην lead, command, believe
ἡδύς –εῖα –ύ pleasant, sweet
ἥκω ἥξω imp: ἧκον to have come, be present
ἡμεῖς ἡμέων/ἡμείων we
ἡμέρα –ας ἡ day, time
ἡμέτερος –α –ον our
ἡμῶν αὐτῶν –ῶν ourselves
θάλασσα –ης ἡ sea, ocean
θάνατος –ου ὁ death
θάπτω θάψω ἔθαψα ––– τέθαμμαι ἐτάφην bury
θέατρον –ου τό theater
θεός –οῦ ὁ (gen./dat. θεόφιν) god
θυγάτηρ θυγατρός ἡ daughter
θυσία –ας ἡ offering, sacrifice
θύω θύσω ἔθυσα τέθυκα τέθυμαι ἐτέθην sacrifice, offer
ἰατρός –οῦ ὁ physician, healer
ἱερεύς –έως ὁ priest, sacrificer
ἰερόν –οῦ τό temple
ἱερός [–ά] –όν holy
ἵημι ἥσω ἧκα εἷκα εἷμαι εἵθην put in motion, let go, shoot; (mid.) hasten, rush
ἱκανός –ή –όν becoming, sufficient, able
ἵνα where; that, in order that
ἱππεύς –έως ὁ horseman
ἵππος –ου ὁ horse, mare
ἴσος –η –ον equal in size, weight, or number; like
ἵστημι στήσω ἔστησα (or ἔστην) ἕστηκα ἕσταμαι ἐστάθην make to stand, set
ἴσως perhaps, probably
καθίστημι καταστήσω κατέστησα (or κατέστην) κατέστηκα κατέσταμαι κατεστάθην set down, restore, settle
καί and
καὶ…καί both…and
καινός –ή –όν new, fresh, novel
καίπερ although
καιρός –οῦ ὁ due measure, critical time
καίτοι certainly, truly; however, yet
κακός –ή –όν bad, cowardly, evil, ugly
καλέω καλῶ ἐκάλεσα κέκληκα κέκλημαι ἐκλήθην call
κάλλος –ους τό beauty pl. beautiful things
καλός –ή –όν beautiful, good, fine
κατά against, down
καταλύω καταλύσω κατέλυσα καταλέλυκα καταλέλυμαι κατελύθην dissolve, destroy
κεῖμαι κείσομαι ––– ––– ––– ––– lie, be laid down; lie sick
κελεύω κελεύσω ἐκέλευσα κεκέλευκα κεκέλευσμαι ἐκελεύσθην urge, drive on, exhort
κέρδος –ους τό gain, profit
κῆρυξ –υκος ὁ messenger
κίνδυνος –ου ὁ a danger, enterprise
κλέπτης –ου ὁ thief
κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλάπην steal
κλοπή –ῆς ἡ theft
κοινός –ή –όν common
κράτος –ους τό might, power
κρίνω κρινῶ ἔκρινα κέκρικα κέκριμαι ἐκρίθην judge
κριτής –ου ὁ judge
κωλύω κωλύσω ἐκώλυσα κεκώλυκα κεκώλυμαι ἐκωλύθην hinder, prevent
Λακεδαιμόνιος –α –ον Spartan
λαμβάνω λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἴλημμαι ἐλήφθην take, seize, receive
λανθάνω λήσω ἔλαθον λέληθα λέλησμαι ––– escape notice
λέγω λέξω (or ἐρῶ) ἔλεξα (or εἶπον) εἴρηκα λελεγμαι (or εἴρημαι) ἐλέχθην (or ἐρρήθην) say, mean
λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην leave
λίθος –ου ὁ rock
λιμήν –ένος ὁ harbor
λόγος –ου ὁ reason, account, word
λύπη –ης ἡ pain, grief
λύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην loose, release, destroy
μαθητής μαθητοῦ ὁ a learner, pupil
μακρός –ά –όν long, large, great
μάλα very, very much
μάλιστα especially; yes of course
μᾶλλον very, exceedingly
μανθάνω μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα ––– ––– learn, understand
μάχη –ης ἡ fight, battle
μάχομαι μαχοῦμαι ἐμαχεσάμην ––– μεμάχημαι ––– fight
μέγας μεγάλη μέγα big, great
μέλλω μελλήσω ἐμέλλησα ––– ––– ––– think of doing, intend to do; be destined
μέν as, while, whereas
μέν…δέ on one hand…on the other
μένω μενῶ ἔμεινα μεμένηκα ––– ––– remain, await, stand fast
μέσος –η –ον middle, in the middle
μετά among, after, in pursuit of
μεταδίδωμι μεταδιαδώσω give a share
μετανίσταμαι migrate
μέχρι to, up to, as far as
μή not, lest
μηδέ but not, not even
μηδείς μηδεμία μηδέν not one, nobody
μηκέτι no more, no longer
μήποτε never, not ever
μήτε…μήτε and not
μήτηρ μητρός ἡ mother
μηχανάομαι μηχανήσομαι ἐμηχανησάμην μεμηχάνημαι contrive, deceive
μηχανή –ῆς ἡ device
μικρός –ά –όν (σμικρός) small, little, trivial, petty
μοῖρα –ας ἡ part, portion, lot, fate
μόνον only
μόνος –η –ον alone, solitary
Μοῦσα –ης ἡ Muse
ναῦς νεώς ἡ ship
νεανίας –ου ὁ youth, young man
νέος –α –ον new, young; strange
νή (affirmative article)
νῆσος –ου ἡ island
νικάω νικήσω ἐνίκησα νενίκηκα νενίκημαι ἐνικήθην conquer, prevail, win
νίκη –ης ἡ victory
νομίζω νομιῶ ἐνόμισα νενόμικα νενόμισμαι ἐνομίσθην believe, think
νόμος –ου ὁ usage, custom, law
νόσος –ου ἡ disease, sickness
νοῦς νοῦ ὁ mind
νῦν/νύ now, as it is
νύξ νυκτός ἡ night
ξένος –ου ὁ stranger, guest-friend, foreigner
ξίφος –ους τό sword
ὁ ἡ τό the
ὅδε ἥδε τόδε this, that
ὁδός –οῦ ἡ road, street, way; manner
οἶα (with participle)
οἶδα infin. εἰδέναι impΕr. ἴσθι plupf. usΕd as impf. ᾔδειν to know
οἰκία –ας ἡ house, dwelling; household
οἶνος –ου ὁ wine
οἷος –α –ον such as, of what sort, like, (exclam.) what a!, how! ; οἷός τε (+infin.) fit or able to; οἷόν τε (+infin.) it is possible to
οἷός τέ εἰμι be able
ὀκτώ eight
ὀλίγος –η –ον few, little, scanty
ὅμηρος –ου ὁ pledge, hostage
ὅμοιος –α –ον or ὁμοῖος –α –ον like, resembling, equal
ὅμως still, nevertheless
ὄνομα –ατος τό name, reputation
ὀξύς –εῖα –ύ sharp
ὁπλίτης –ου ὁ heavily-armed soldier, hoplite
ὅπλον –ου τό tool, implement; tackle; arms
ὅπως how, in what way
ὁράω ὄψομαι εἶδον ἑόρακα (or ἑώρακα) ἑώραμαι (or ὦμμαι) ὤφθην to see, look, be able to see
ὀρθός –η –ον straight, upright
ὅς ἥ ὅ who, which; this
ὅσος –η –ον how great/long as great/long as
ὅστις ἥτις ὅ τι whoever, whatever, anyone one
ὅταν whenever
ὅτε when
ὅτι that, because
οὐδέ but not, not even
οὑδείς οὑδεμία οὑδέν no one, nothing, none
οὐκ οὐχ οὐκι οὐχι not
οὐκέτι οὐκ ἔτι no more, no longer
οὖν therefore, then, in fact
οὔποτε never
οὔτε…οὔτε and not, neither…nor
οὗτος αὓτη τοῦτο this
οὕτως in this way, so, thus
ὀφθαλμός –οῦ ὁ the eye
πάθος –ους τό experience, emotion
παιδεύω παιδεύσω ἐπαίδευσα πεπαίδευκα πεπαίδευμαι ἐπαιδεύθην educate
παῖς παιδός ὁ/ἡ child, slave
πάλαι long ago, once upon a time
παλαιός –ά –όν ancient, old
πάνυ altogether, by all means
παρά from/by/to the side of
παραγίγνομαι παραγενήσομαι παρεγενόμην παραγέγονα παραγεγένομαι ––– be beside, be near, attend upon
παραδίδωμι παραδώσω παρέδωκε παραδέδωκα παραδέδομαι παρεδόθην give over; deliver; betray
παραμένω παραμενῶ παρέμεινα παραμεμένηκα stand fast; stay behind
πᾶς πᾶσα πᾶν all, every
πάσχω πείσομαι ἔπαθον πέπονθα ––– ––– to suffer, undergo, be affected
πατήρ πατρός ὁ father
παύω παύσω ἔπαυσα πέπαυκα πέπαυμαι ἐπαύθην stop, end, check mid. cease
πεδίον –ου τό plain
πείθω πείσω ἔπεισα πέπεικα (or πέποιθα) πέπεισμαι ἐπείσθην persuade, mid. obey, trust
πεῖρα –ας ἡ attempt, experiment; experience; trial
πέμπω πέμψω ἔπεμψα πέπομφα πέπεμμαι ἐπέμφθην send, conduct, escort
πέντε five
περί about, concerning; near
πίπτω πεσοῦμαι ἔπεσον πέπτωκα ––– ––– to fall
πιστεύω πιστεύσω ἐπίστευσα πεπίστευκα πεπίστευμαι ἐπιστεύθην to trust, put faith in, rely on
ποθεν from somewhere
ποῖ where, to what place?
ποιέω ποιήσω ἐποιήσα πεποίηκα πεποίημαι ἐποιήθην make, produce, cause
ποίημα ποιήματος τό poem
ποιητής –οῦ ὁ a poet, a maker
ποιός –α –ον of a certain nature, kind
πολέμιος –α –ον warlike, hostile, enemy
πόλεμος –ου ὁ war
πόλις –εως ἡ city
πολιτεία –ας ἡ citizenship, civil policy, administration
πολιτεύω πολιτεύσω ἐπολίτευσα πεπολίτευκα πεπολίτευμαι ἐπολιτεύθην participate in government/politics
πολίτης –ου ὁ citizen, freeman
πολλάκις often
πολύς (πολλός) πολλή πολύ many, much
πονηρός –α –ον torturous, painful; troubled; worthless
πόσος –η –ον how much/many/far?
πότε when?
ποτέ (ποτ’ ποθ’) when?; at some time, ever, once
πότερος –α –ον whether of two choices
που perhaps, doubtless
ποῦ where
πούς ποδός ὁ foot
πρᾶγμα –ατος τό deed, occurrence, pl. affairs
πράσσω πράξω ἔπραξα πέπραχα (or πέπραγα) πέπραγμαι ἐπράχθην do, make, achieve
πρίν until, before
πρό before, on behalf of
προδίδωμι προδώσω προύδωκα προδέδωκα προδέδομαι προυδόθην betray
πρός from, at, towards
πρότερον before, earlier
πρότερος –α –ον before, in front, earlier
πρῶτος –η –ον first, foremost
πυνθάνομαι πεύσομαι ἐπυθόμην ––– πέπυσμαι ––– learn
πως in any way, by any means
πῶς how?
ῥᾴδιος –α –ον easy, read; easy-going
ῥητορική –ῆς ἡ rhetoric
ῥήτωρ ῥήτορος ὁ public speaker, orator
σαυτοῦ –ῆς of yourself
σαφής –ές (or σάφα) clear, plain, distinct
σιγή –ῆς ἡ silence
σός –ή –όν yours
σοφία –ας ἡ cleverness, skill, wisdom
σοφός –ή –όν clever, wise, learned
στάδιον –ου τό stade
στάσις –εως ἡ position, setting; faction
στέφανος –ου ὁ crown, wreath
στρατηγός –οῦ ὁ general
στρατιώτης soldier
στρατός –οῦ ὁ encamped army, host
σύ σοῦ σοί σέ you (sg.)
συμβουλεύω συμβουλεύσω συνεβούλευσα συμβεβούλευκα συμβεβούλευμαι συνεβουλεύθην advise mid; take counsel with
σύμμαχος –ον allied
σύμπας –πᾶσα –πᾶν all together, on the whole
συμφέρω συνοίσω συνήνεγκα συνενήνοχα συνενήνεγμαι συνηνέχθην gather, be useful, work with
σύν with, in company with
συνίημι συνήσω συνῆκα συνεῖκα συνεῖμαι συνείθην understand, comprehend
σύνοιδα συνείσομαι/συνειδήσω συνῄδησα be aware, know
σφεῖς they
σφῶν αὐτῶν –ῶν themselves
σώζω (or σῴζω) σώσω ἔσωσα σέσωκα σέσωσμαι ἐσώθην save, pass; escape
Σωκράτης –ου ὁ Socrates
σῶμα –ατος τό body
σωτήρ σωτῆρος ὁ savior
σωφροσύνη –ης ἡ prudence, self-control, moderation
σώφρων σώφρον of sound mind, discreet
τάσσω τάξω ἔταξα τέταχα τέταγμαι ἐτάχθην arrange, put in order, appoint
ταχύς –εῖα –ύ swift
τε and
τεῖχος τείχους τό a wall, city wall, fort
τελευτάω τελευτήσω ἐτελεύτησα τετελεύτηκα τετελεύτημαι ἐτελευτήθην bring to pass, accomplish; die
τέλος –ους τό result, fulfillment, end
τέσσαρες –α or τέτταρες τέτταρα four
τέταρτος –η –ον fourth
τέχνη –ης ἡ craft, skill, art;
τίθημι θήσω ἔθηκα τέθηκα ––– ἐτέθην set up, place, establish, institute
τιμάω τιμήσω ἐτίμησα τετίμηκα τετίμημαι ἐτιμήθην to honor, revere, value
τιμή –ῆς ἡ honor, esteem, value
τις τι anyone, anything, someone something
τίς τί who? what?
τοι let me tell you, surely
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο such, such as this
τόπος –ου ὁ place, region
τοσοῦτος τοσαύτη τοσοῦτο so great, so large, so much
τότε at that time, then next
τράπεζα –ης ἡ a table, dinner
τρεῖς τρία three
τρέπω τρέψω ἔτρεψα τέτροφα τέτραμμαι ἐτράφθην (or ἐτράπην) turn, direct, put to rout, hinder
τρίτος –η –ον third, thirdly
τρόπαιον –ου τό trophy; victory monument
τρόπος –ου ὁ turn, direction, way, manner
τυγχάνω τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα ––– ––– happen, meet, obtain
τύχη –ης ἡ chance
ὕβρις –εως ἡ violence, rape, insolence
ὕδωρ ὕδατος τό water
ὑμεῖς you (pl.)
ὑμέτερος –α –ον your
ὐμῶν αὐτῶν –ῶν yourselves
ὑπακούω ὑπακούσομαι ὑπήκουσα ὑπακήκοα ––– ὑπηκούσθην listen to
ὑπέρ over, beyond, on behalf of
ὑπό under, through, beneath
ὑπομένω ὑπομενῶ ὑπέμεινα ὑπομεμένηκα ––– ––– stay behind, survive, abide
ὕστατος –η –ον latest, last
ὕστερον behind
ὕστερος –α –ον latter, next, last
φαίνω φανῶ ἔφηνα πέφηνα πέφασμαι ἐφάν(θ)ην bring to light; appear
φάλαγξ –αγγος ἡ phalanx, battle-array
φέρω οἴσω ἤνεγκα ἐνήνοχα ἐνήνεγμαι ἠνέχθην bear, carry
φεύγω φεύξομαι ἔφυγον πέφευγα ––– ––– flee
φημί φήσω ἔφησα ––– ––– ––– say
φθάνω φθήσομαι ἔφθασα (or ἔφθην) ––– ––– ––– be before, outstrip
φιλέω φιλήσω ἐφίλησα πεφίλημαι ἐφιλήθην love, welcome, kiss
φιλία –ας ἡ love, friendship
φίλος –η –ον dear, beloved, one’s own
φίλος –ου ὁ friend
φοβερός –ά –όν fearful, afraid, timid
φοβέω φοβήσω ἐφόβησα πεφόβηκα πεφόβημαι ἐφοβήθην put to flight, frighten, scare
φόβος –ου ὁ flight, panic, fear
φονεύς –ἐως ὁ murdered, killer
φόνος –ου ὁ murder, slaughter, corpse
φύλαξ –ακος ὁ watchman
φυλάσσω φυλάξω ἐφύλαξα πεφύλαχα πεφύλαγμαι ἐφυλάχθην guard, keep watch
φύσις –εως ἡ nature, origin
χαίρω χαιρήσω ––– κεχάρηκα κεχάρημαι ἐχάρην rejoice, be happy; χαῖρε! Greetings!
χαλεπός –ή –όν difficult
χάριν for the sake of
χάρις –ιτος ἡ grace, favor
χείρ χειρός ἡ (dat. pl. χέρσι) hand
χορευτής –οῦ ὁ choral dancer
χορεύω χορεύσω ἐχόρευσα κεχόρευκα κεχόρευμαι ἐχορεύθην dance, dance in a chorus
χορός –οῦ ὁ dance, chorus
χρή imp: ἔχρην/χρῆν it is necessary
χρῆμα –ατος τό needful thing; (pl.) goods, money
χρόνος –ου ὁ time
χρυσός –οῦ ὁ gold
χώρᾱ –ᾱς ἡ space, land; country
ψευδής –ές false, lying, untrue
ψεῦδος –ους τό falsehood, lie
ψυχή –ῆς ἡ life, soul
ὦ ὤ Oh!, oh hey
ὡς as, as if, how; to
ὥστε so that, so as to, and so

License

Share This Book